Övergången till grön energi

Grön energi är energi producerad från gröna energikällor. Det kan exempelvis röra sig om energi producerad från vattenkraft, vindkraft, biobränsle eller kärnkraft. Dock måste en distinktion göras mellan grön energi och förnybar energi, då kärnkraft kan anses tillhöra den förstnämnda kategorin men inte den andra.

Legala mål

Sverige har med syftet att minska miljöpåverkan satt upp ett antal miljömål. Dessa har i sin tur som syfte att bidra till de globala målen om att minska miljöpåverkan. I dagsläget jobbar Sverige framförallt med 16 stycken mål. Genom att övergå till grön energi finns möjligheten att påverka framförallt fyra av dessa i en positiv riktning, nämligen: begränsad miljöpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och god bebyggd miljö.

Effekter av övergången och sätt att komma dit

En ökning av grön energi har flera stora fördelar. Framförallt minskar den gröna energin utsläppen av växthusgaser. Då växthusgaserna representerar ett stort problem i relation till klimatkrisen, är detta en viktig åtgärd. Ökad användning av grön energi minskar även beroendet av fossila bränslen som olja och kol.

Att öka användningen av grön energi kan potentiellt sätt få en positiv effekt på hela Europas sysselsättning. För att genomföra dessa förändringar krävs nämligen ett ökat antal personer som kan arbeta med den miljöteknik som följer med övergången till grön energi.

Dock hörs inte bara positiva röster kring den gröna energin. Negativa inställningar till denna fråga berör typiskt sett att den inte är lika lönsam för de producerande företagen. Därmed har detta resulterat i att vissa politiker gör motstånd mot övergången, samt även de energibolag som förlorar på övergången.

För att Sverige ska kunna ta del av de fördelar som finns med den gröna elen finns det flera möjliga saker som kan göras. Ett exempel är att det fungerar bra att använda solen för att skapa energi i Sverige. Spontant kan det låta otippat, då Sverige inte är ett land som är känt för att ha ett stort antal soltimmar. Dock är antalet soltimmar i Sverige inte så mycket färre än hos de länder som annars använder sig av solenergi i Europa. Att det även regnar frekvent i Sverige kan även det anses vara en fördel i detta sammanhang, då solcellerna på så sätt rengörs med jämna mellanrum.

Ytterligare ett alternativ för att öka andelen grön energi i Sverige är att öka mängden vindkraft. Den landbaserade vindkraften utgör ett fantastiskt alternativ för att skapa miljövänlig el. Dock har den ibland kritiserats med anledning av att vindkraftverken inte håller tillräckligt länge, samt att de är beroende av blåsten för att kunna producera energi. Personer som bor i närheten av en vindkraftspark har även framfört klagomål utifrån att det exempelvis förstör utsikten. Vindkraft måste dock inte vara på land, utan den havsbaserade vindkraften växer mycket och står för en stor del av energiproduktionen i exempelvis Danmark. Möjligheten att införa havsbaserad vindkraft i Sverige undersöks just nu av energimyndigheten och ses som en viktig möjlighet för att kunna förse landet med miljövänlig el i framtiden. Detta eftersom havsbaserad vindkraft har stor potential för kostnadsreducering samt utbyggnadsvolym.

läs mer

Offshore vindkraftverk

Vindkraft står för en stadigt ökande procent av kraftproduktionen. Under 2017 var det 18% av den europeiska energiproduktionen. Vindkraftverk ger hållbart, rent och miljövänlig energi. Efter att vindturbinen har installerats är den koldioxidneutral. Samtidigt finns det vissa problem med vindkraftverken som är nära hem och arbetsplatser. Bullret från turbinen anses vara ett problem av många människor. Men det går att minsta eller löser många av dessa problem med offshore vindkraftverk.

Offshore vindkraftsparker är i princip samma som vanliga vindkraftsparker. Den enda skillnaden är de ligger i havet eller i stora sjöar. Dessa vindkraftverk är lika höga som vanliga men deras baser vilar på havsbotten. Därför är det endast huvuddelen som sticker upp bara en kort bit över vattenytan. Och det finns till och med flytande vindkraftverk. De största offshore vindkraftverk har uppförts i Storbritannien och Tyskland följt av Danmark och Finland. Naturligtvis finns det både för och nackdelar med offshore vindkraftverk.

Fördelar

Vindar som blåser över stora vattendrag gör så med högre hastighet och med mindre variation än dem som blåser över landet.  Och eftersom vindparken är offshore och relativt långt ifrån byggnader är ljudet från turbinerna ingen störning. Europeiska vindkraftsparker ligger i genomsnitt cirka 40 kilometer från kusten.  Lokalproducerad kraft innebär lägre infrastrukturkostnader. Vindturbiner relativt lätt kan transportera pås vatten jämfört med landtransporter. Tekniken förbättras hela tiden. De nyaste vindkraftverken är mycket effektivare än från även för 10 år sedan. Med offshore vindkraftverk kan ett vindkraftverk med horisontell axel vara så stor att en enda rotation av turbinerna genererar tillräckligt med kraft för att driva ett typiskt enfamiljshus under en hel dag.

Nackdelar

Några nackdelar finns också. Vindkraftverk kan skadas av kraftiga vindar och vågor under stora stormar och orkaner. Och turbinerna måste vara länkade till elnätet på land med elektriska kablar. Sådana kablar kan vara dyrt att installera just för att de ligger under vatten. Dessutom vet forskarna inte mycket om hur marin djur och växtliv påverkas av offshore vindkraftverk.

Flytande offshore vindkraftverk

Som nämnts utvecklas vindkraft tekniken hela tiden. Nu finns det flytande turbiner som går att använda även i områden som inte är lämpliga för vanliga vindkraftverk. Nuvarande vindkraftverk har ett genomsnittligt djup på 27, 5 meter men flytande vindkraftverk kan användas även i djupa vatten. Flytande vindkraftverk tillåter energiproduktion för avlägsna områden som öar.

Dessutom finns det mindre belastning på lagren eftersom vattnet stöder vikten av vindkraftverket. Den flytande vindturbinen kan vara på en flytande plattform eller den kan ha en köl fylld med ballast som en båt. Naturligtvis finns kablar som ansluter generator till elnätet på land. Många av de senaste designerna har en vertikal axel istället för en horisontell.

Den vertikala axeln inte bara innebär att kraftverket kan använda vinden mer effektivt, men också att det är mindre sannolikt att skadas under dåliga väderförhållanden. Detta gäller också för de flytande vindkraftverken. De har de en enkel design jämfört med vanliga vindkraftverk. De mekaniska delarna finns i generatorhuset, som ligger lite över vattennivån och under själva vindkraftverket, så det är relativ lätt att nå dem för underhåll. Det gör det lättare att underhålla flytande vindkraftverk än landbaserade fast man måste nå dem via båt.

läs mer

Nackdelar med solkraft

Solkraft kan kort och enkelt beskrivas som omvandlandet av solljus som sedan kan användas som el antingen genom att man använder solceller (vilket är vanligast) eller termisk solkraft. Det finns anläggningar som jobbar med att kunna producera solkraft, de anläggningarna kallas för solkraftverk och den el som de producerar i solkraftverken kallas för solel.Vad är solceller? Ett solenergisystem som har i uppgift att omvalda ljus till el. Vill man använda sig av solkraft i sitt egna hem så är det solceller som man brukar använda sig av. Vad är termisk solkraft? Ett solenergisystem som använder sig av antingen speglar eller linser för att på så sätt kunna få mycket solljus mot en liten yta.Fördelen med att använda sig av solkraft är det är ett betydligt mer miljövänligt alternativ och vill man vara snäll mot miljön men samtidigt ha el i sitt hem så är det såklart ett bättre alternativ. Det är också ett enkelt alternativ eftersom man inte kommer behöva underhålla sina paneler speciellt ofta förutom att ta bort löv eller om något annat skulle ha fastnat. Det finns många positiva aspekter med att använda sig av solkraft men allt är förstås inte positivt med solkraft och man bör därför läsa på noga innan man bestämmer sig för att skaffa det.

Inte bra under alla årstider

Det finns flera nackdelar med att använda sig av solkraft men en stor nackdel är att det inte fungerar lika bra hela tiden. Det kommer vara enklare att använda solceller under sommaren när solen skiner än vad det kommer vara under vintern. Dessutom är det också till fördel om det är bra väder om man vill att allt ska fungera optimalt men ta inte för givet att det kommer att fungera optimalt de dagar som det är molnigt utomhus.

solkraft

För att det verkligen ska fungera optimalt behövs en värmekälla och bor man i ett land där vädret växlar beroende på vad det är för årstid så måste man vara beredd på att värmen i ens hem inte alltid är som man vill att den ska vara. På grund av detta så är många tvungna att använda sig av alternativa värmekällor. Vill man använda sig av solkraft så finns det såklart lösningar men processen blir då också lite mer invecklad och det är något man bör ha koll på innan man bestämmer sig för att installera solceller till ens hem. Viktigt att komma ihåg är också att solceller inte gillar skugga eftersom det är värmekällan som behövs och det blir svårare att hitta värmekällan om det hela tiden är skugga.Sist men inte minst så kommer det inte direkt att vara gratis att använda sig av solenergi. Dessutom så är det också smart att man installerar solceller i hög kvalité som också har en lång livslängd vilket förstås också innebär att man inte bör välja det absolut billigaste alternativet som finns. När det är installerat så har man visserligen en konstadsfri energikälla så länge ingenting behöver repareras eftersom det då också kan bli dyrt.

läs mer

Om de fossila bränslena

Fossila bränslen är kolväten (ämnen som består av väte och kol) som består av fossila växt- och djur rester som avger en stor mängd energi genom förbränning. Energi används för att driva industribilar och fordon, för att värma kontors- och hemkylskåp och för hushållsbruk. Den vanligaste formen av energi före 1700-talets ”Industriella Revolution” var värmeenergi, vars huvudsakliga källa var trä. I utvecklingsländer är torrt trä fortfarande en viktig värmekälla. Med utvecklingen av fattiga länder tas träplatsen från kol, olja och naturgas ämnen känd som fossila bränslen. Fossila bränslen är något som idag är otroligt användbart och nödvändigt dock något skadligt för planeten. Naturvårdsverket skriver detaljerad om hur dessa påverkar klimatförändringen.

Resurser för fossila bränslen

Resurser för fossila bränslen

Kol är sedimentära bergarter, med färger som sträcker sig från svart till brunt vilket avger en stor mängd energi genom förbränning. Träkol bildades genom nedbrytning av vegetabiliska rester. Efter en kort tidsperiod och en serie anaeroba processer bildas ett lägre kol, kallat torv, från dessa vegetabiliska rester. Vi säger att växtskräp karboniseras eftersom det är berikat med kol, förlorar stora mängder väte och andra kemiska element. Med tiden deponeras nya sediment av sediment på detta kol och detta är orsak för ökande tryck och temperaturer. Beroende på det tryck som torv har blivit utsatt för och dess ålder kan det bildade kolet vara brunkol, antracit eller kol. Efter värmen som släpps ut genom förbränning delas kolet i lägre kol och högre kol. Det sämre kolet, som representeras av torv och brunkol, ger mindre energi och därför är de lägre kol. Högre kol är kol som producerar stora mängder energi, så det har ett högt värde. Kol brinner i kraftverk för att få energi. Större kolreservat finns i USA, Tyskland, Indien, Ryssland, Kina osv.

Petroleum är ett kolväte som bildas av nedbrytningen av organiskt animaliskt ursprung. Oljebildningsprocessen liknar det sätt som kol bildas på, det enda som skiljer dessa två är faktum att de organiska substanser från vilka de bildas är av animaliskt och inte vegetativt ursprung som i fallet med kol. Olja bildades speciellt på strand och hav, men inte bara. Oljan är vanligtvis åtföljd av en förening med gas som skjuter den till ytan när insättningen öppnas. Olja upptäcktes för tusentals år sedan. Genom oxidation blir oljan till asfalt som användes för att täta fartygen. Man tror att olja var en del av den grekiska elden, ett byråkratiskt vapen för den bysantinska flottan. Olja används för närvarande för petroleum, bensin och diesel, liksom inom kemisk industri, plast, polymerer och kolsvart. Större oljefält finns i Persiska viken, Mexikanska golfen, Irak, Saudiarabien, osv. Saudiarabien är världens största oljeexporter. Naturgas är en gas som finns i djupjordsmassan i jordskorpan. Den huvudsakliga beståndsdelen av naturgas är metan, åtföljd av andra gaser med liknande struktur. Gaser är födda genom processer som liknar de för olja. Den bildas av den oorganiska sönderdelningen av olika växt- och djur rester. Dessa gaser torkas för att förhindra bildning av kristallina kolväten, kristaller som skulle blockera ledningarna och transporteras genom rören. I flytande form används de som bensinsubstitut. Rika gasreserver finns i Ryssland, Kanada, USA, Algeriet, Mexiko osv.

läs mer

Fördelar med vindkraft

Energi är en värdefull resurs som det debatteras mycket om idag. Majoriteten av världens energi kommer från icke-förnybara källor som kol och naturgas. I Sverige står vatten och kärnkraftverken för 80 % av elproduktionen. Vindkraft är en effektiv metod för elproduktion då vinden är den enda resursen som behövs efter produktionen av vindkraftverket. Vind kommer aldrig ta slut, vilket gör resursen hållbar. För ett klassiskt vindkraftverk tar det omkring 6 månader att samla in lika mycket energi som det förbrukas under byggandet. Livslängden på ett vanligt vindkraftverk beräknas vara 25 år, därefter kan all material återvinnas och marken kan återhämta sig.

Ny teknik

Ny teknik ersätter ständigt det gamla. Vindkraftverken blir med tiden mer effektiva. Det första vindkraftverket byggdes redan tusen år före vår tideräkning. Den drev mjölkvarnen och pumpade upp vatten. Idag kan vi från datorer justera propellrarna efter vindens riktning för att maximera effekten och samla så mycket el som möjligt på så lite vindar som möjligt. Vindkraftverken byggs upp på områden med mycket vindar då det idag krävs vindar med en hastighet på 4 meter per sekund för att generera el. Ju mer vind det finns per yta ju större vinsten är. Ett av de nya uppfinningarna inom vindkraft är Altaeros. Altaeros turbiner tar sig längre upp än vanliga vindkraftverk. Det finns vindar med högre hastighet ju längre upp man kommer och genererar på så sätt mer elektricitet. Turbinerna är inte heller fast vid marken utan kan tas ner och skickas upp när man vill, vart man vill.

Viktig resurs vid omställningen

Viktig resurs vid omställningen

Vind är en resurs som aldrig kommer att ta slut. Arbetet för hållbar utveckling kommer att minska de energikällor vi använder oss mest av idag. Ett av målen för EU är att 20 % av all energi ska vara fossilfritt tills 2020. Vind är en bra resurs att vända sig till för flertalet av länderna inom EU. Vindkraftverk släpper inte ut koldioxid under elproduktionen. Vind är en av de miljövänliga produktionsmetoderna som kan i princip generera el året om. Det har funnits oroligheter om att fåglar kan skada sig av propellrarna men siffrorna är väldigt låga. Fler fåglar omkommer genom att flyga in mot höghus. Ett annat motargument handlar om hur vindkraftverken förstör utseendet av naturen. Detta kan enkelt lösas genom att ha speciella områden för vindkraftverk.

Skapar jobb

Vindkraftverk skapar lokala arbetstillfällen. Dessa tar olika form som byggarbetare under konstruktionen, ledning och säljare. Även om det konkurrerar bort andra jobb så kommer dessa hålla längre. Dessa kan vara särskilt viktigt för stater med dålig ekonomi. Om invånare får arbeten så kommer landet börja bli bättre. Men det gäller att undvika fossila bränslen som i dagsläget är billigare än förnybara. Vindkraftverk är konkurrens tålande. Det finns redan idag många projekt som effektiviserar vindkraften. Vindkraftverk är viktiga för arbetet i hållbar utveckling. Vindkraft har många fördelar och utvecklas ständigt. Eftersom vindkraft är en ren energikälla som inte skadar naturen den står på så kommer det att vara essentiellt i framtiden. Det är viktigt att tänka på vad som är hållbart för kommande generationer eftersom de val vi gör idag inte alltid är reversibel.

läs mer

Nackdelar med kärnkraftverk

Ett kärnkraft verk är kort och gott en stor byggnad där elektricitet produceras med hjälp av en kärnreaktor. Det finns en del nackdelar med detta kärnkraftverk och det ska vi prata vidare om nu. (mer…)

läs mer

Kärnkraft eller Kolkraft?

I dessa tider satser fler och fler länder på förnyelsebara energikällor och klimatsmarta lösningar vad gäller energifrågor. (mer…)

läs mer

Solenergi i Afrika

Afrika kallas ofta Solkontinenten eller kontinenten där solens inflytande är störst. Enligt ”World Sunshine Map” får Afrika många fler timmar av starkt solsken under årets lopp än någon annan världsdel, de flesta av de soligaste platserna på planeten ligger där.

(mer…)

läs mer

Artisten Akon tänder Afrika

Den världskände artisten Akon beslutade sig för några år sedan att ge elektricitet till Afrika. Han drivs av en enorm kraft att hjälpa och han har sett starka drivkfrafter i Afrika som han vill stötta.

(mer…)

läs mer

Var kommer vår energi ifrån

Hur många neandertalare krävs det för att byta en glödlampa? Ingen: de hade inte elektricitet. Så går skämtet, och visst stämmer det. Men om man lägger det i dagens kontext så kan vi föreställa oss att en värld utan energi skulle vara betydligt värre. Idag förväntar vi oss i Sverige att genom att trycka på en knapp få direkt tillgång till elektricitet. Det håller våra hem vara, våra kylar kalla och våra lampor lysande. Men var kommer från elektricitet ifrån? Hur når den oss? Och varför blir den allt dyrare? (mer…)

läs mer

Diskussion om framtidens energi

Det verkar som att det kommer fram nya förutsägelser om hur vi kommer använda oss av förnyelsebar energi varje dag. (mer…)

läs mer

Framtidens energi

Hur kan energiindustrin fortsätta att utveckla sig mot att möta en allt växande befolkning samtidigt som de arbetar mot en mer klimatsmart värld? (mer…)

läs mer

Grön energi

Vår globala energiproduktion fyller vår atmosfär med koldioxid och andra utsläpp som förorenar vår planet. De här gaserna blir som en filt över jorden som håller värmen inne på planeten. Resultatet av detta är en märkbar och skadlig påverkan på vårt klimat som inkluderar starkare och mer vanligt förekommande stormar, till torka, höjda havsnivåer och hela djurraser som dör ut. I Europa kommer drygt 29% av våra utsläpp från våra energiproducerande anläggningar. Med majoriteten från kolkraftverk och kraftverk som använder naturgas.   (mer…)

läs mer

Grön energi är framtiden

Som informatör på ett stort företag för jag ofta åka på olika intressanta konferenser världen över. Nu senast var jag i Oregon, USA, för att besöka en konferens som handlade om gröna näringar. Jag hade fått en uppgift av min chef, att komma tillbaka med svaret på frågan “Vilka är fördelarna med grön energi?”. (mer…)

läs mer

För- och nackdelar med vindkraftverk

Vad är egentligen fördelarna med vindkraftverk? Vi har sett dem titta upp under de senaste trettio åren på våra åkermarker och längst kusten. Men finns det egentligen några fördelar med att använda sig av vindkraftverk istället för andra typer av energikällor? I tider där kolkraft har porträtterats som en förlegad energikälla, samtidigt som solenergi inte riktigt tycks vara redo för den breda massan kanske det finns något att hämta i den här energikällan trots allt? Men vilka nackdelar finns det, hur mycket kostar det, och går det att installera var som helst? I den här artikeln reder vi ut de frågetecken som finns kring användandet av vindkraftverk för att se vilken potential det har idag, imorgon, och i framtiden. (mer…)

läs mer

Solenergi i framtiden

Det mest välkända faktum om solenergi är att det representerar en ren, grön källa av energi. Solenergi är ett utmärkt sätt att reducera ditt koldioxidutsläpp. Det finns ingenting med solenergi som förorenar vår planet. Solenergi släpper inte ut några växthusgaser, och förutom att det behöver rent vatten för att fungera, använder det inte några andra resurser. Därför är det säkert och miljövänligt. Trots det funderar människor över varför solenergi egentligen är så bra. Solenergi är självförsörjande och att installera solpaneler på ditt tak är ett säkert och enkelt sätt till att investera i en hållbar framtid. Att börja med ditt eget hem är ett bra sätt att visa att du bryr dig om miljön. Producera din egen energi, kontrollera dina räkningar, och sälj överskottet. Smart, eller hur? (mer…)

läs mer

Fördelar med vattenkraft

Att nyttja vattenkraft för att producera elektricitet är den billigaste form av energi vi skapa. Men vilken påverkan den har på vår miljö och andra problem som följer med vattenkraften kan få oss att tänka om en gång. I Nya Zeeland produceras en tredjedel av landets elektricitet av vattenkraft. (mer…)

läs mer

Fördelar med kärnkraft

Idag är energi från kärnkraft betraktade som en av de mest miljövänliga källorna till elektricitet då de producerar mindre växthusgas under sin produktion än vad traditionella energikällor som kolkraftverk gör. (mer…)

läs mer

Fördelar med solkraft

Det finns otroliga fördelar med att vi börjar använda oss av solkraft så snart som möjligt. Idén är inte ny, men det är först idag som vi kan se att allt fler börjar nyttja solens energi för att producera elektricitet världen över. Från länder, till företag och privatpersoner. (mer…)

läs mer