Övergången till grön energi

Övergången till grön energi

Grön energi är energi producerad från gröna energikällor. Det kan exempelvis röra sig om energi producerad från vattenkraft, vindkraft, biobränsle eller kärnkraft. Dock måste en distinktion göras mellan grön energi och förnybar energi, då kärnkraft kan anses tillhöra den förstnämnda kategorin men inte den andra.

Legala mål

Sverige har med syftet att minska miljöpåverkan satt upp ett antal miljömål. Dessa har i sin tur som syfte att bidra till de globala målen om att minska miljöpåverkan. I dagsläget jobbar Sverige framförallt med 16 stycken mål. Genom att övergå till grön energi finns möjligheten att påverka framförallt fyra av dessa i en positiv riktning, nämligen: begränsad miljöpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och god bebyggd miljö.

Övergången till grön energi
Övergången till grön energi

Effekter av övergången och sätt att komma dit

En ökning av grön energi har flera stora fördelar. Framförallt minskar den gröna energin utsläppen av växthusgaser. Då växthusgaserna representerar ett stort problem i relation till klimatkrisen, är detta en viktig åtgärd. Ökad användning av grön energi minskar även beroendet av fossila bränslen som olja och kol.

Att öka användningen av grön energi kan potentiellt sätt få en positiv effekt på hela Europas sysselsättning. För att genomföra dessa förändringar krävs nämligen ett ökat antal personer som kan arbeta med den miljöteknik som följer med övergången till grön energi.

Dock hörs inte bara positiva röster kring den gröna energin. Negativa inställningar till denna fråga berör typiskt sett att den inte är lika lönsam för de producerande företagen. Därmed har detta resulterat i att vissa politiker gör motstånd mot övergången, samt även de energibolag som förlorar på övergången.

För att Sverige ska kunna ta del av de fördelar som finns med den gröna elen finns det flera möjliga saker som kan göras. Ett exempel är att det fungerar bra att använda solen för att skapa energi i Sverige. Spontant kan det låta otippat, då Sverige inte är ett land som är känt för att ha ett stort antal soltimmar. Dock är antalet soltimmar i Sverige inte så mycket färre än hos de länder som annars använder sig av solenergi i Europa. Att det även regnar frekvent i Sverige kan även det anses vara en fördel i detta sammanhang, då solcellerna på så sätt rengörs med jämna mellanrum.

Ytterligare ett alternativ för att öka andelen grön energi i Sverige är att öka mängden vindkraft. Den landbaserade vindkraften utgör ett fantastiskt alternativ för att skapa miljövänlig el. Dock har den ibland kritiserats med anledning av att vindkraftverken inte håller tillräckligt länge, samt att de är beroende av blåsten för att kunna producera energi. Personer som bor i närheten av en vindkraftspark har även framfört klagomål utifrån att det exempelvis förstör utsikten. Vindkraft måste dock inte vara på land, utan den havsbaserade vindkraften växer mycket och står för en stor del av energiproduktionen i exempelvis Danmark. Möjligheten att införa havsbaserad vindkraft i Sverige undersöks just nu av energimyndigheten och ses som en viktig möjlighet för att kunna förse landet med miljövänlig el i framtiden. Detta eftersom havsbaserad vindkraft har stor potential för kostnadsreducering samt utbyggnadsvolym.